Juridisk person som aksepterer leveringsvilkår fra Amber Media AS betegnes heretter som Kunden. 
    
1. Kundens rettigheter og plikter 
 1.1 Ved inngåelse av avtale får kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen. 
 1.2 Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører kunden, samt å påpeke feil og mangler. Innhold på Infosider kan endres av Kunden i hele avtaleperioden. Innholdet på kundens Infosider kan ikke være av støtende eller krenkede karakter. 
    
2.  Amber Media AS rettigheter og plikter 
 2.1 Amber Media AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene. 
 2.2 

 

Amber Media AS AS forbeholder seg rettigheten til å deaktivere eventuelle søke- / stikkord / Infosider som kan virke støtende eller ikke har relevans til Kundens virksomhet. 

 2.3 Amber Media AS forbeholder seg retten til å transportere denne avtalen. 
 2.4 

 

Amber Media AS forplikter seg til å sende ut nyhetsbrev pr e-post med nyheter og tilbud Amber Media AS finner relevante for Kunden. 

 2.5 

 

Amber Media AS kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Amber Media AS ‘s kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser og som Amber Media AS ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen. 

 2.7 

 

Amber Media AS aksepterer ikke henvendelser gjeldene kunders avtaler fra andre foretak eller personer enn kunden selv. Amber Media AS forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om forhold gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil ikke besvares eller hensyntas så fremt ikke annonsør på forhånd har opplyst Amber Media AS skriftlig per e-post, eller post 

    
3. Inngåelse av avtale 
 3.1 

 

Avtalen anses inngått når Kunden har bekreftet ordre på e-post, sms, telefon eller har betalt første faktura fra Amber Media AS. 

 3.2 

 

Leveransen er gjennomført og levert når fullmakt fra kunden er signert, Google profilen er satt opp, eller produktet som avtales er levert. 

 3.3 

 

Avtalen gjelder tegning av annonseabonnement på Amber Media AS med angitte rabatter. Dersom spesifisert i kontrakt sendes korrektur med statistikk per post før ny periode, hvoretter avtalen fornyes pr 12 mnd etter utløp av prøveperioden. 

 3.4 

 

Eventuell oppsigelse av avtalen eller delkansellering gjøres skriftlig pr post, e-post eller telefaks innen 3 mnd før avtaleperiodens utløp. Oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra Amber Media AS pr post eller e-post for mottatt oppsigelse. 

 3.5 

 

Ved fornyelse av avtalen vil gjeldene priser legges til grunn for videreføring av avtalen.  

    
4. Betalingsbetingelser 
 4.1 Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Amber Media AS tilbyr. 
 4.2 Forfall på fakturaer er normalt 14 dager. Ved forsinket betaling til Amber Media AS beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Fortsatt manglende betaling etter 28 dager etter forfall vil totalt utestående bli oversendt til inkasso og dertil hørende omkostninger bli avkrevd Kunden. 
    
5. Tvister 
 5.1 Ved tvist mellom Kunden og Amber Media AS, kan forhold som regulert i denne avtale avgjøres etter norsk rett. Det betyr at en sak må starte for Oslo forliksråd eller Oslo Tingrett.